Fortetting kan gi byspredning

Bergen kommune planlegger å bygge enda tettere de neste 15 årene. En restriktiv fortettingspolitikk kan føre til økende byspredning. Dette skriver Nancy Jøssang, daglig leder i Opus Bergen, i en kronikk i Bergens Tidende i dag.

Under følger et utdrag fra kronikken.
Last ned hele kronikken nederst i saken

Etat for plan og geodata foreslår en strategi for boligbygging i Bergen i årene 2016-2030 som innebærer at 30.000 boliger, dvs. all boligbygging de kommende 15 årene, skal fordeles på 7 nærmere definerte byutviklingsområder:

 • Et utvidet sentrumsområde: 15.000
 • Indre Arna: 2000
 • Åsane sentrum: 2000
 • Sentrale deler av Fyllingsdalen: 5000
 • Loddefjord: 2000
 • Bybanekorridoren Nesttun-Sørås: 2000
 • Bybanekorridoren Sandsli-Birkeland: 2000

Fortetting kan bidra til å redusere transportarbeidet og utslipp av klimagasser, redusere arealbruken, spare energi, bedre utnyttelsen av offentlig teknisk og sosial infrastruktur og på sikt redusere veksten i kommunens driftsutgifter. Men er det realistisk at det skal bygges 2000 boliger i året innenfor disse 7 områdene?

Den største utfordringen i Bergen gjennom flere tiår har vært å få bygget tilstrekkelig med boliger innenfor bygrensene for slik å unngå byspredning til nabokommunene. Statistikken over ferdigstilte boliger i Bergen de siste 25 årene viser at kommunen bare unntaksvis har nådd opp i den boligproduksjonen som har ligget inne i kommuneplanenes målsetning. Gjennomsnittlig årlig boligbygging har ligget på i overkant av 1100 boliger. Boligbyggingstakten i de nærmeste nabokommunene til Bergen har de siste 15 årene vært fra 2 til 2,5 ganger høyere enn den i Bergen, beregnet ut fra folketall. Dette er antagelig den viktigste byspredningen som skjer i Bergens-regionen.

Det tar lengre tid å regulere sentralt i Bergen enn i utkantene. Overordnet planlegging tar tid og stanser private planer. Det oppstår kamp om tomteutnyttelse. Hensyn til naboer, kulturminner, utsikt, sol/skygge mm. presser tomteutnyttelsen nedover og prisene oppover.

 Vårt råd for boligstrategi de kommende 15 årene vil være:

 1. Alle boliger kan ikke bygges i de syv byutviklingsområdene. Tilnærmingen må være mer fleksibel.
 2. Sentral boligbygging må slippe alle rekkefølgekrav utenfor eget planområde i motsetning til boligbygging utenfor fortettingsområdene. 
 3. Boligplanlegging sentralt må gis ekspressbehandling sammenlignet med reguleringsplaner utenfor fortettingsområdene. Den må slippe å vente på offentlig regulering.   
 4. Hensynet til et ønske om høy utnyttelse skal alltid vektlegges av fagetaten; andre hensyn må vektes lavere enn det som ville vært tilfelle utenfor forettingsområdene. 


Ledige stillinger

Alle stillinger