Debatt: Nå må vi begynne å lære av hverandre

Bygg som rives etter kort tid. Penger som kastes ut av vinduet. For dårlige planer. Kan vi eliminere slike tilfeller i byggebransjen? Vi i Opus mener ja; og svaret ligger i beste praksis.

Lav tillit og dårlig samhandling trekkes frem som en vedvarende problemstilling i norske bygge- og byutviklingsprosjekter. Konsekvensen er uforutsigbarhet, konflikter, dårlige løsninger, feil og unødig tidsbruk.

Nylig måtte for eksempel en syv år gammel barnehage rives i Kristiansand. Barnehagen kostet kommunen 36 millioner kroner å bygge, og måtte nå rives på grunn av gjennomgående dårlig kvalitet. Som en konsekvens har kommunen måttet gripe inn og gjennomgå retningslinjer for oppfølging av byggeprosjekter. Dette er et skrekkeksempel på sløsing av ressurser, manglende bærekraft, og neppe et enkeltstående tilfelle.

Byggenæringen sysselsetter mer enn 250.000 personer hvert år og har en årlig verdiskapning på over 200 milliarder kroner. Samtidig er Norge blant de dårligste landene i Europa når det gjelder byggekostnader. Resultatet er begredelige bunnlinjer hos majoriteten av våre fremste entreprenører. Hvis ikke vi selv klarer å produsere mer kostnadseffektivt vil garantert utenlandske selskaper gjøre det for oss, og norske arbeidsplasser og skatteinntekter vil gå tapt.

I Opus har vi allerede i lengre tid engasjert oss for å forenkle prosessen helt fra start; altså forbedre samarbeidet med kommunene om bærekraftig arealplanlegging. Kommunene opererer på fire forskjellige plannivåer, og er man riktig uheldig må man gjennom alle disse nivåene før byggeprosjektet kan starte. Dette er sløsing av både tid og penger, og resultatet blir ofte dårlige planer og liten felles målforståelse.

Dette var min fremste motivasjon da vi sa ja til å bidra inn i Bygg21s arbeid med å samle beste praksis for byggebransjen. Bygg21 er et utvalg som på vegne av regjeringen har brukt de siste fem årene på å samle et «arkiv» med beste praksiser som kan bidra til blant annet økt lønnsomhet og kvalitet i byggebransjen.

"Menneskelige feil kan også handle om dårlige samhandlingsegenskaper og dårlig kommunikasjon. Dette tar tid og ressurser vekk fra nødvendig innovasjon i bransjen."

Vårt arbeid ledet til en rapport kalt «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» som ble ferdigstilt i 2016. I denne rapporten gir kompetente fagpersoner fra offentlig og privat sektor staten råd til hvordan plan- og byggesaksbehandling bør forenkles og forbedres, hvordan rekkefølgekravene bør bli mer forutsigbare og ikke minst hvordan kommunen bør begrense seg til to plannivåer. Dette var nybrottsarbeid på Vestlandet og ledet direkte videre til samarbeid med Norsk Eiendom om prosessplan og rapport for rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.

Det var ingen tilfeldighet at denne rapporten ble overlevert til statsråd Sanner akkurat i Bergen. Noen husker kanskje BTs avsløringer i 2014 om at kommunen jobbet med 14 områdeplaner der alle i snitt var to år forsinket. Til sammenligning hadde Oslo på det tidspunkt bare fire områdeplaner og en fjerdedel så lang behandlingstid. Boligbyggingen i Bergen sto helt i stampe, og over mange år var veksten i nabokommunene større både i tilflytting og i antall nye boliger.

Siden 2016 har rapportene lagt grunnlaget for endring av praksis, og har ikke bare vært toneangivende, men helt nødvendig for innovasjon i en hittil konservativ eiendomsbransje. Bergen er et særs godt eksempel på hvor viktig det er at partene samarbeider bedre fra start og setter «gjennomførbare planer» som mål.

Arbeidet med å samle inn beste praksis er nyttig for alle i bransjen, og der er nå tilgjengelig gode maler og veiledere både hos Bygg21 og departementet. Jeg velger imidlertid å fokusere på det jeg mener er det viktigste: Riktig kompetanse til riktig tid. Det høres åpenbart ut, men det er ikke til å skyve under stol at de fleste årsaker til at plan- og byggebransjen driver ulønnsomt er menneskelige feil. Menneskelige feil kan også handle om dårlige samhandlingsegenskaper og dårlig kommunikasjon. Dette tar tid og ressurser vekk fra nødvendig innovasjon i bransjen.

For å sikre rett kompetanse til rett tid mener vi kommunene, helt i starten av en plan- og byggeprosessen, bør be utbygger utrede konsekvensene for området rundt et planlagt byggeprosjekt, slik at man blir enige om hva man vil med tomten før byggingen begynner. Ja, det vil bety høyere kostnader tidlig i prosessen, men det spares inn senere og øker ikke totalkost. En felles målsetting for byggeriet vil øke mulighet for samhandling, løfte bransjens renommé, og bygge tillit mellom partene.

Gode bygg gjør ikke seg selv og samhandling er en avgjørende faktor for å skape gode bygg. Skal vi klare å overvinne utfordringene i bygg- og eiendomsbransjen, må vi dele kunnskapen vi sitter på og lære av hverandres beste praksiser.

Nancy Jøssang, daglig leder Opus

FOTO: NTB / Scanpix Foto: Håkon Mosvold LarsenLedige stillinger

Alle stillinger