Byrådens sommel

Det er ikke første gang byrådsavdelingen sliter med saksbehandlingen og fungerer som en bremse for planprosesser. Dette skriver spesialrådgiver Gunnar Wiederstrøm i et leserinnlegg publisert i BT 29.juni 2016. 

Til byrådets møte 30. juni kommer det opp tre saker som dokumenterer at byråd for byutvikling sliter med sin egen saksbehandling.

Områdereguleringen for Vårheia skal legges ut til offentlig ettersyn. Den saken har ligget og ventet på byrådsavdelingens innstilling i 11 måneder. Det foreligger et omfattende fagnotat fra kommunens fagavdeling der det tilrås at planen legges ut til offentlig ettersyn. Byrådens utredning i store trekk klippet direkte fra fagnotatet. Vurderingen utgjør ca. en side. Det kan med andre ord ikke være utredningen i seg selv som har vært så tidkrevende.

Områdereguleringen for Sædalen er den andre store planen som foreslås lagt ut til offentlig ettersyn i møtet 30. juni. Den har ligget like lenge hos byrådsavdelingen. Saksutredningen er enda mer beskjeden

Den tredje saken som dokumenterer byrådsavdelingens uforståelige tidsbruk, er planprogrammet for Myrdal idrettspark. Her foreslå fagetatens innstilling i desember i fjor. Byrådsavdelingens saksbehandling har tatt et halvt år. For denne siste saken hører det med til historien at forskrift for konsekvensutredning gir kommunen en frist på 10 uker til å vedta et planprogram fra planprogrammet har vært til offentlig ettersyn. Å hevde at fristen er oversittet er å betrakte som et understatement.

Det er ikke første gang byrådsavdelingen sliter med saksbehandlingen og fungerer som en bremse for planprosesser. Planprogram er uten unntak kraftig forsinket, i hvert fall i henhold til fristene gitt i forskrift. Derfor må det oppleves som urettferdig at etat for byggesak og private planer alltid blir skyteskive når den kommunale saksbehandlingstiden kritiseres.

Byrådet har høstet fortjent ros for å få gjennom en del større og krevende saker ganske tidlig i sin regjeringstid. Dette gjelder også viktige byutviklingssaker. Men det glipper andre steder. Hvorfor det skjer, vet jeg ikke, men det står ikke på kvaliteten hos saksbehandlerne hos byråden som håndterer disse sakene. Her må det skje en innskjerping dersom byrådets innsats for å få ned saksbehandlingstiden skal fremstå som troverdig.Ledige stillinger

Alle stillinger