Utredning

Opus utarbeider en rekke ulike typer utredninger og analyser knyttet til natur, kultur og samfunn. Vi vurderer lokaliseringsalternativ og jobber med utredninger knyttet til strategiutvikling. I tillegg kommer alt det utredningsarbeidet som følger av arealplanlegging og konsekvensutredning.

Biologisk mangfold
I Opus Bergen har vi både biologer og landskapsarkitekter som har lang og variert erfaring med naturvurdering i forbindelse med planprosesser. Et tett samarbeid mellom biologer og arealplanleggere gjør at hensynet til biologisk mangfold blir vurdert tidlig i planarbeidet.

Vi tilbyr naturkartlegging, konsekvensutredning, rådgivning knyttet til biologisk mangfold og kan utføre økologisk dokumentasjon i forbindelse med BREEAM. Naturmangfoldsloven stiller strenge krav til dokumentasjon av biologisk mangfold i planprosesser. Ut fra planens størrelse og mulige risiko for skade på naturmangfoldet tilbyr vi utredninger og kartlegginger på tre ulike nivå:

Nivå 1:
NML-vurdering (påkrevd i alle plansaker). En vurdering av tiltaket etter naturmangfoldslovens §§ 8-12. På dette nivået gjøres det kun en vurdering av eksisterende informasjon.

Nivå 2:
En overordnet naturtyperegistrering og en vurdering av potensiell naturverdi. Gjøres ofte i forbindelse med rådgivningsfasen og før oppstart av plan for å kunne vurdere eventuelle konflikter i et område. 

Nivå 3:
Kartlegging av biologisk mangfold, vilt, rødlistede arter og natur- og vegetasjonstyper som grunnlag for en konsekvensutredning. Videre gjøres det en vurdering av naturverdi, omfang og konsekvens. Vi har et bredt kontaktnettverk dersom det er behov for spisskompetanse innenfor enkelte organismegrupper.

Naturtypekartleggingen utføres i tråd med DN-13 (2007), NiN og konsekvensutredningsarbeidet tar utgangspunkt i metodikken i Statens Vegvesens håndbok V712 (2014).

Luftkvalitet
Opus gjennomfører vurdering og utredning av luftkvalitet i byområder både innenfor plansaker og byggesaker. Vi benytter spredningsmodellen ADMS-Roads som er et av de mest avanserte verktøyene i verden for å undersøke luftkvalitet og tiltak mot luftforurensing i store byer. ADMS er blant annet brukt i storbyer som Beijing, Johannesburg, Budapest og Barcelona. Modellen bruker værdata, terrengdata, trafikkdata og bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensning for å beregne virkning av eksos fra veitrafikk på luftkvalitet. Industrikilder kan også inkluderes i spredningsmodellen. Resultatene kan vises som konturplott over både eksisterende eller planlagte forurensningskonsentrasjoner i samsvar med nasjonale grenseverdier. Det er også mulig å få detaljerte data på bestemte koordinater, simulere over 150 veger på samme tid, fremkalle forurensningsdata ved ulike byggehøyder med mer.  

Flere kommuner benytter i dag utdaterte modeller for beregning av luftkvalitet. ADMS gir oppdatert, detaljert og omfattende informasjon som bidrar til at beslutninger i plan- og byggesaker kan fattes på et langt bedre grunnlag enn i dag.

Landskapsanalyser
Landskapsanalysene utføres med bakgrunn i nasjonale og regionale kartlegginger av landskapsregioner og landskapstyper. Analysen gir en oversikt over kvalitetene og landskapselementene i og rundt planområdet. Dette gir grunnlag for en god beskrivelse av landskapspåvirkningen av et foreslått tiltak, både nær- og fjernvirkning.

Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminne og kulturmiljø er ofte del av planarbeidet. Opus Bergen har bred kulturminnefaglig kompetanse med spesialkompetanse innen arkeologi, historie og kunsthistorie. Vi utarbeider kulturminne og kulturmiljørapporter i plan og utredningsarbeid. Dette arbeidet spenner fra rådgivning og dokumentasjon av bygg og strukturer, til omfattende utredninger i forbindelse med plan og konsekvensutredningsarbeid.  Vi utarbeider:

  • Kulturminne dokumentasjon
  • Kulturminne og kulturmiljø rapport
  • Kulturminne og kulturmiljø deltema i konsekvensutredning

Trafikkanalyser
Vi lager trafikkanalyser med kapasitetsberegninger sammen med samarbeidspartnere. I tillegg legger vi vår kunnskap innenfor et vidt spekter av plantema til grunn i transportplanlegging. Planlegging av transport i dag skjer innenfor rammene av et nasjonalt og internasjonalt ønske om å redusere privatbiltransporten. Å gjennomføre troverdige planer for en slik reduksjon som også gagner forslagsstillere krever inngående kunnskaper om plantema på tvers av ulike fagfelt.

Handelsanalyser
Våre handelsanalyser tar utgangspunkt i SSB sine forbruks- og omsetningstall i og rundt analyseområdet. I tillegg er det viktig å se tallmateriellet i sammenheng med andre faktorer som handelstrender, samordnet areal- og transportplanlegging, stedets befolkningsgrupper og forventet befolkningsvekst. Ved å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode på denne måten, blir handelsanalysen et godt styringsverktøy i videre planlegging.

Sosiokulturell stedsanalyse
Opus kan utarbeide sosiokulturelle stedsanalyser som et grunnlag for videre planlegging, eller som en del av en planleggingsprosess. I en sosiokulturell stedsanalyse avdekkes stedsbilder, stedsbruk, og stedsinteresser. Ved å kartlegge et steds særpreg, hva som er dets positive og negative faktorer, sitter man igjen med hva som er ønskelig å fremheve og videreutvikle som identitetsmarkører i den videre planleggingen.

Sosiokulturelle stedsanalyser kan være aktuelt for kommuner eller private initiativtakere i sitt planarbeid. I mange sammenhenger vil planarbeid og strategiarbeid både på overordnet og detaljnivå ha stor nytte av sosiokulturelle stedsanalyser for et vellykket resultat. Det gjelder både for de som skal bo der og de som skal drive næring der.

Analysen kan for eksempel brukes til:

  • identitetsbygging og profilering, motvirke fraflytting - øke innflytting
  • som grunnlag for entrepenørpolitikk
  • tiltrekke seg markedsinteresser
  • påvirke et steds videre utvikling

 

 

Relaterte tjenester

Siste Nyheter

Flere nyheter